Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDostawa mebli, sprzętu RTV, odzieży, plecaków szkolnych – lipiec 2014
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 15:00
Z uwagi na duże zainteresowanie klientów po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie sprowadził z Niemiec meble, sprzęt RTV, odzież, plecaki szkolne.
Osoby chętne do otrzymania pomocy rzeczowej mogą się zgłaszać do pracownika socjalnego właściwego do miejsca zamieszkania.
Więcej…
 
Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie
Poniedziałek, 23 Czerwiec 2014 08:30
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna" odbywają się zajęcia z terapeutą skierowane dla osób uzależnionych od alkoholu. Celem ogólnym jest zmiana zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu w kierunku utrzymywania abstynencji i zmniejszenia szkód związanych z jego przyjmowania.
Więcej…
 
Kurs na opiekuna osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych z prawem jazdy kat. B
Środa, 18 Czerwiec 2014 10:00
Od czerwca br. 10 uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych przystąpiło do kursu na opiekuna osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych. Celem szkolenia jest  przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad dziećmi,
Więcej…
 
Kurs koszykarz – plecionkarz z prawem jazdy kategorii B
Środa, 18 Czerwiec 2014 10:00
Od czerwca br. 4 uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych przystąpiło do kursu koszykarz – plecionkarz z prawem jazdy kategorii B. Kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania podstawowych prac w zawodzie koszykarz –
Więcej…
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Środa, 18 Czerwiec 2014 08:30

Założeniem Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r., jak i dotychczasowego rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj. :

 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – w tym dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą  w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym  domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:
1.    wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej "kartą tradycyjną"

 

2.    lub realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej "kartą elektroniczną" (wydawane od 01.01.2018r.)
 

 

Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty duplikat karty wydawany jest za opłatą 9,21zł.

Ponadto wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

 1. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 2. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty przed dniem 1 stycznia 2018r., nie ponosi opłaty za wydanie dodatkowej elektronicznej Karty, jeżeli złoży wniosek o jej wydanie przed dniem 1 stycznia 2020r.

Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku wynosi 30 dni.

Karty produkowane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Termin produkcji i dostarczenia kart do Gminy wynosi 60 dni.

Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy jej pełnoletni członek.

Składając wniosek należy wskazać, czy dotyczy on karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej-  jest obowiązany podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.
Rodzic lub małżonek rodzica wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

Karta wydawana jest na okres :

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do końca 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub  do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

W przypadku wystąpienia zmian:

 1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
 2. danych zawartych w Karcie, lub
 3. adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu - jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy
 • członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

KARTA ELEKTRONICZNA - Aplikacja mKDR

Karta elektroniczna ma formę aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

Aplikacja posiada kilka funkcji:

 • umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, czy frazy,
 • funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika
 • użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,
 • aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.
 • rodzic będzie mógł posiadać ma swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

O przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny mogą wnioskować również osoby korzystające dotychczas z Karty w tradycyjnej, plastikowej formie.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne- jeśli złożą wniosek o jej wydanie do dnia 31 grudnia 2019r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

Jak otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:

 1. w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR.
 2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia)
 3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej. Przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest TUTAJ.

Natomiast Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępniła już aplikację na platformie Google Play.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało materiał informacyjny dotyczący Karty Dużej Rodziny na swojej stronie internetowej.

Lista Partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna jest TUTAJ.

 

 
Informacja dotycząca terminu odbioru decyzji oraz rozliczenia faktur za stypendium socjalne: styczeń - czerwiec 2014
Poniedziałek, 16 Czerwiec 2014 08:30
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje o terminie odbioru decyzji dotyczącej stypendium dla uczniów oraz rozliczenia faktur za okres od stycznia do czerwca 2014 roku. Ostateczny termin mija w dniu 25.06.2014 roku.
 
Dostawa mebli, sprzętu rehabilitacyjnego i odzieży – czerwiec 2014
Środa, 04 Czerwiec 2014 12:00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że 3 czerwca br. otrzymał kolejny raz transport darów z Niemiec. W jego skład wychodził sprzęt rehabilitacyjny (chodziki, wózki toaletowe, wózki inwalidzkie), meble używane (kanapy , stoły, szafy, szafki), oraz odzież.
Więcej…
 
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny
Poniedziałek, 02 Czerwiec 2014 13:00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 29 listopada 2013 roku przyjął Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny.
O wydanie Karty mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, spełniające kryteria określone w Regulaminie przyznawania, wydawania i
Więcej…
 
Komunikat w sprawie zasiłku dla opiekunów
Piątek, 30 Maj 2014 08:30
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów zasiłek ten przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Więcej…
 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia41424344454647484950NastępnaOstatnie »

Strona 42 z 52

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 584866