Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKonferencje

 

 

Spotkanie integracyjno - informacyjne - 23.05.2012 r.

W dniu 18 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w Hotelu – Restauracji Mario w Sarzynie odbyło się spotkanie integracyjno - informacyjne dotyczące projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu udział wzięli Uczestnicy Projektu, Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jerzy Paul, Dyrektor Pan Mirosław Przewoźnik oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem spotkania było przedstawienie działań założonych w projekcie mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywności społecznej i podniesienie kompetencji zawodowych u Uczestników Projektu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

Spotkanie promowało ogólną idee projektu, który realizowany będzie w ramach projektów systemowych do końca 2013r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie będzie miał możliwość składania wniosku o dofinansowanie projektu na kolejne lata.

Pierwszy zabrał głos Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie P. Mirosław Przewoźnik, który przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie. W swojej wypowiedzi podkreślił, iż dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparciu gminy reprezentowanej przez Burmistrza możliwym było podjęcie nowych wyzwań w zakresie poprawy sytuacji Klientów pomocy społecznej na rynku pracy. Bazując na doświadczeniach poprzednich projektów Ośrodka zaproponował nowe podejście do aktywnej integracji zarówno w wymiarze szkoleń miękkich jak i nowych propozycji szkoleń zawodowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami zawodowymi np. Izby Rzemieślniczej. Zaapelował do uczestników projektu o sumienne realizowanie działań założonych w projekcie.

Następnie wystąpił Burmistrz Pan Jerzy Paul, który stwierdził, że projekty systemowe to dobra inwestycja w człowieka, która przynosi korzyści zarówno uczestnikom projektu jak i kadrze Ośrodka Pomocy Społecznej. Daje możliwość rozwijania nowych form wsparcia i wykorzystywania całego spektrum szkoleń. Przyczynia się do poprawy, jakości życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców naszej gminy. Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej życzył zaangażowania w pracę podczas realizacji projektu oraz dobrej współpracy z uczestnikami. Ponadto ma nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne poprzez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin, a moduły udzielonego wsparcia dadzą szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także umożliwią uzyskanie pracy osobom bezrobotnym.
Koordynator projektu Pani Bożena Nietrzeba przedstawiła etapy realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna", jego cel główny i cele szczegółowe oraz szczegółową tematykę szkoleń.

Każdy z Uczestników Projektu otrzymał komplet biurowy, zawierający: torbę ekologiczną, teczkę, długopis, notes. W trakcie spotkania uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku oraz obiadu.

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Czas na aktywność - 16.05.2012 r.

MGOPS w Nowej Sarzynie po raz kolejny realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. W roku 2012 przewidywane wydatki w ramach projektu będą wynosiły 675841,38 zł w tym wkład własny: 70963,34 zł.

Cel główny projektu:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywności społecznej i podniesienie kompetencji zawodowych u uczestników projektu.

Cele szczegółowe projektu:

 • poprawa funkcjonowania społecznego Uczestników Projektu poprzez objęcie działaniami w ramach aktywnej integracji,
 • podniesienie u Uczestników Projektu kluczowych kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym,
 • poprawa sytuacji ekonomicznej Uczestników Projektu poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach zadania aktywna integracja zostało zawartych 40 kontraktów socjalnych. Każdy nowy Uczestnik, został objęty, co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji. Osoby powracające do projektu zostały objęte, również, co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji, ale działania kierowane do tej grupy mają charakter innych niż w latach poprzednich.
W ramach realizacji kontraktu socjalnego Uczestnicy Projektu korzystają z następujących form wsparcia:

 1. porad indywidualnych doradcy zawodowego,
 2. treningu komunikacji interpersonalnej,
 3. wsparcia asystenta rodzinny,
 4. terapii rodzinnej i psychologicznej,
 5. terapii przemocy domowej,
 6. szkolenia zawodowego,
 7. opieki nad dziećmi w świetlicy środowiskowej,
 8. ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadania aktywna integracja podpisano 20 umów dotyczących realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Każdy, z Uczestników Projektu zostanie objęty, co najmniej 1 instrumentem aktywnej integracji.
W ramach realizacji PAL Uczestnicy Projektu oraz „otoczenie” korzystają z następujących form wsparcia:

 1. wsparcia asystenta rodziny,
 2. grupy samopomocowej,
 3. terapii uzależnień,
 4. warsztatów z doradcą zawodowym,
 5. terapii przemocy domowej,
 6. terapii rodzinnej i psychologicznej ,
 7. warsztatów zajęciowych,
 8. opieki nad dziećmi w świetlicy środowiskowej.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 356812