Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyO funduszu
O funduszu alimentacyjnym 

Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.).

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługuje
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej;
  • Zawarła związek małżeński.

Wniosek należy złożyć
 
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2.

 
 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667599