Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyOpieka wytchnieniowa 2024 Drukuj
Czwartek, 25 Styczeń 2024 09:21

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna przystępuje do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel zostały nam przydzielone środki w wysokości 95 040 zł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne z orzeczeniem o znacznym stopniu) poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach i zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest w pierwszej kolejności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodków wsparcia lub innych placówek, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej.

Uczestnik za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. Program będzie realizowany poprzez świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze do 240 godzin rocznie.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem spełnienia wymagań Programu, kolejności zgłoszeń uczestników, a także dostępności usług opieki wytchnieniowej i przyznanymi środkami finansowymi.

Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Nowa Sarzyna.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 795 433 203 lub 17 717 81 69

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639296