Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyNabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego Drukuj
Poniedziałek, 14 Sierpień 2023 09:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie

W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna,  do Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie.

I. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów:
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od 14 do 25 sierpnia 2023 r. poprzez osobiste dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego integralną część ogłoszenia, na adres : Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

II. Informacja o zasadach zgłaszania kandydatów:
1. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie mają organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna.
2. Każda organizacja może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata.
3. Zgłoszenie kandydata następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część ogłoszenia.
4. Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata na członka Zespołu, do formularza zgłoszeniowego dołącza:
a) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego.
b) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. W terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. ogłoszona zostanie lista kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie.

IV. W przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 2 kandydatów, Burmistrz przedłuży nabór kandydatów do 5 września 2023 r.

V. Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Tubiak, tel. 17 71 78 169 w. 19

Poniżej do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. pdf

 


Ogłoszenie o wyborze kandydata na przedstawiciela organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie - 30.08.2023 r.

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667595