Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o wynikach konsultacji Drukuj
Piątek, 26 Listopad 2021 12:20
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje trwały od dnia 18.11.2021 r. do dnia 24.11.2021 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

Konsultacje zostały przeprowadzone z zastosowaniem arkuszu formularza konsultacyjnego, który można było składać:
a) osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
b) drogą pocztową na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 2
37-310 Nowa Sarzyna
z dopiskiem „Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024”.
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zostały zgłoszone opinie i uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.


 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660290