Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyFormy przyznawanej pomocy

 

Zgodnie z art. 36. ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
2) świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

ZASIŁEK STAŁY
Podstawa prawna:
 1. art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt. 1, 37 ust 1 pkt. 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).
Informacja:
Zasiłek stały - jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
Zasiłek stały przysługuje:
 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Sprawę załatwia:

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie (pracownik socjalny właściwy według miejsca zamieszkania strony) – zebranie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
 • Sekcja Realizacji Świadczeń, Sprawozdawczości i Analiz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie – wydanie decyzji administracyjnej.

Dokumenty od wnioskodawcy (Klienta):

 1. Zgłoszenie pisemnego lub ustnego wniosku o przyznanie zasiłku stałego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty zgodne z wykazem wymaganych dokumentów.

Forma załatwienia:
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego.

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
ul. Łukasiewicza 2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660301