Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyO pomocy materialnej dla uczniów

 

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

Zgodnie z:
- Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz.2572 z późn. zmianami)
- oraz Uchwałą Nr XXXII/323/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) należy składać w terminie od dnia 1 września 2014r. do dnia 15 września 2014r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2, pok. nr 22 (stypendia), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, oraz kolegiów służb społecznych do 15 października 2014r. Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2 pok. nr 22 (stypendia), a także na stronie internetowej.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna – znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie  występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Miesięczna  wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00- zł NETTO.

 

Do  wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. z sierpnia)
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach Netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z sierpnia),
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku),
- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zaświadczenie lub nakaz płatniczy z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
- odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku( z sierpnia),
- oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych  z prac dorywczych,
- zaświadczenie  z urzędu skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą o dochodach uzyskanych w 2012r. Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi 250,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego.

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnych wniosków stypendialnych.

 

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.

Faktury, rachunki powinny być wystawione na ucznia:
- przybory szkolne, np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, zeszyty, pędzle,
- tornistry, stroje, obuwie sportowe,
- podręczniki, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia.

 

Wypłata stypendiów planowana jest w dwóch okresach: w grudniu 2014r. i czerwcu 2014r.

 

Faktury za wydatki związane z edukacją będą przyjmowane w miejscu składania wniosku.

 

Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje – plecak, buty i strój na WF miały adnotację "szkolne lub sportowe".

 

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych.

 

Jednocześnie informujemy, że można się ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania w/w świadczenia jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzinie, utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodzica ucznia w wyniku np. pożaru, powodzi, włamania, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia).

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisie sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 301174