Start programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Drukuj
Środa, 11 Maj 2022 10:07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Integracja bez Granic" przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" – edycja 2022. Całkowita wartość dofinansowania:  525 030 zł.

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Koszty usługi asystenta osobistego osoby z  niepełnosprawnościami  finansowane są  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Wybór asystenta przez osobę niepełnosprawną możliwy jest pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o niekaralności.
  • Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Procedura przystąpienia do Programu:

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych w   Stowarzyszeniu "Integracja bez Granic" i w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie .Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny; 17 717 81 69 wew. 19