Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyPOMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł Drukuj
Czwartek, 24 Marzec 2022 11:46

Отримайте одноразову грошову допомогу


POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł

Podstawa prawna: Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Komu przysługuje pomoc:
- Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 w/w ustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
- Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.
Wysokość przysługującej pomocy: 300 zł na osobę
Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Gdzie należy złożyć wniosek:
Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2.
Wnioski będą przyjmowane od dnia 29 marca 2022 r.
w godzinach od 8.00 do 14.30


Wzór wniosku
Wniosek o jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę można pobrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2 lub ze strony internetowej Ośrodka
http://www.mgops.nowasarzyna.eu/
Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Tryb i zasady przyznania pomocy:
- Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.
- W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).
- Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.
 
WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO (PDF)


Отримайте одноразову грошову допомогу
Ви громадянин України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? Ви можете отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття найневідкладніших витрат. Взнайте, як це зробити.

Як це здійснити

Ви можете отримати 300 злотих. Ви можете використати ці гроші на проживання, зокрема, на покриття таких витрат:
•    харчування,
•    одяг,
•    взуття,
•    засоби особистої гігієни,
плата за житло.

Хто може одержати
Кожен громадянин/громадянка України, який/яка:
•    легально в’їхав/ла на територію Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 року,
•    заявляє про намір залишитися на території нашої країни,
•    внесений/а до реєстру PESEL.

Що потрібно підготувати

Дані, необхідні для заповнення заяви:
•    ім’я (імена) i прізвище,
•    дата народження,
•    громадянство,
•    стать,
•    вид, серія та номер документа, за яким перетинається кордон,
•    інформацію стосовно дати в’їзду на територію РП,
•    адреса перебування,
•    контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо вони у Вас є;
•    номер PESEL.

Що треба зробити

1.    Зверніться до відповідного організаційного підрозділу ґміни.
2.    Запитайте заяву у службовця цього підрозділу.
3.    Заповніть заяву (детальніше див. Що потрібно підготувати) та поставте підпис.
4.    Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок, щойно Ваша заява буде оброблена. У обґрунтованих випадках допомогу можна отримати в касі установи.
Зауважимо, що заява від імені дитини подається батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Скільки Ви можете отримати
300 зл на особу.

Куди подавати заяву
В організаційний підрозділ ґміни за місцем Вашого перебування, визначеному головою ґміни (мером, головою міста):

до Муніципального та комунального центру соціального захисту в м. Нова Саржина
вулиця Лукасевича, 2
телефон 17 71 78 169

Заявки приймаються з 29 березня 2022 року.
з 8.00 до 14.30 год.


Правова підстава
Стаття 31 Закону від 9 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 584875