Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 Drukuj
Poniedziałek, 25 Styczeń 2021 12:27
Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r., o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie NAJEMCY lub PODNAJEMCY lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).
Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był o co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r. - utrata dochodu musi być spowodowana skutkami pandemii,
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wymagane dokumenty:
1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
2. Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:
a)  oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
b)  oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, tj. czy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r., oraz czy ubiegającemu przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
c)  dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Pojęcie czynszu stanowi samodzielną pozycję bez opłat za media, czyli za wodę, śmieci, kanalizację.

Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520944