Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDobry Start Drukuj
Piątek, 26 Czerwiec 2020 06:33

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.
„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się - raz w roku
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
do ukończenia  20 roku życia lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole do ukończenia 24. roku życia.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.
 Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.
Wnioski będą przyjmowane:
•    od 1 lipca  – drogą elektroniczną,
•    od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.
Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek można składać od 1 lipca online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejsko – Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, w Sekcji Realizacji Świadczeń Sprawozdawczości i Analiz, ul. Łukasiewicza 2.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu - świadczenie „Dobry Start” rodziny otrzymają do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada – pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 
Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Uwaga!
Jeśli liczba dzieci uprawnionych do świadczenia nie mieści się we wniosku ( rodzina liczy powyżej 5 dzieci uprawnionych) to dodatkowo należy dołączyć wypełniony załącznik do wniosku

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wniosku w części dotyczącej adresu siedziby szkoły do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2020/2021.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i życie klientów i pracowników MGOPS uprasza się, aby w miarę możliwości składać wnioski za pośrednictwem platformy elektronicznej.
W trakcie wizyty w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z COVID–19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych  (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości).  W pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba.


 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520979