Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o wynikach naboru do projektu "Aktywni pomimo..."
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie zakończył rekrutację osób, które wezmą udział w projekcie konkursowym „Aktywni pomimo…” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uczestnikami projektu zostały osoby spełniające następujące kryteria:
a) dochód: do 456 zł na osobę w rodzinie - 2 pkt.,  457-684zł - 1pkt.
b) pozostawanie bez pracy: powyżej 5 lat - 2pkt.,  3-5 lat - 1 pkt.
c) wykształcenie: niepełne podstawowe - 3pkt., gimnazjalne - 2pkt., zawodowe - 1pkt.
d) stopień niepełnosprawności: umiarkowany - 3 pkt., lekki - 1 pkt.
 
Maksymalnie można było otrzymać 10 pkt. Zakwalifikowało się 35 osób, natomiast do rozmowy przystąpiło 32 osoby. Przy rozmowie Komisja Rekrutacyjna wyłoniła 30 Beneficjentów Ostatecznych (18 K, 12 M) i 2 osoby rezerwowe (1 K, 1 M).

Informacje dotyczące projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w zakładce Realizowane projekty - Aktywni pomimo...
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 585215